skip to Main Content

4Certain is een landelijk werkend accountantskantoor waarbij persoonlijk contact tussen ondernemer en accountant centraal staat. Wij vinden het van belang dat u als ondernemer doet waar u goed in bent, namelijk succesvol zijn in de branche waarin u werkzaam bent.

Voor de financieel administratieve aspecten die met ondernemen samenhangen, bieden wij u alle mogelijkheden. Over administratieve lastenverlichting wordt in de media veel gesproken, maar in de dagelijkse praktijk ervaren ondernemers de administratieve- en fiscale verplichtingen toch als een last.

Afhankelijk van de omvang van uw onderneming en uiteraard uw wensen verzorgen wij uw jaarrekening, fiscale aangiften en desgewenst uw administratie. Voorts adviseren wij u graag over de onderwerpen die u bezighouden, waartoe 4Certain over een uitgebreid netwerk van deskundigen beschikt.

Zoals vermeld stellen wij persoonlijk contact tussen u als ondernemer en ons als accountant centraal. Wij zijn er van overtuigd dat wederzijds respect en vertrouwen de basis vormt voor het creëren van een win-win situatie.

In de Wet op het accountantsberoep is bepaald dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onder andere tot taak heeft het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants, onder meer door het vaststellen van beroepsreglementering. Per 1 januari 2014 is de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) in werking getreden, welke verordening te downloaden is op de website van de NBA.

In de Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen (Tijdelijke NVKS) is geregeld dat dagelijks beleidsbepalers een verantwoordelijkheid hebben voor het opzetten en in stand houden van kwaliteitssystemen en dat zij een beleid voeren dat niet in strijd is met de ethische regels voor accountants. De Tijdelijke NVKS zijn te downloaden op de website van de NBA.

Voor het in stand houden van de professionele deskundigheid van de accountant is kennis van en inzicht in de relevante vaktechnische, beroepsmatige en algemene economische ontwikkelingen vereist. Door de NBA zijn nadere voorschriften voor permanente educatie van accountants (NVPE) vastgesteld omdat permanente educatie de accountant in staat stelt in continuiteit deskundig op te treden in de omgeving waarin hij beroepsmatig werkzaam is. De nadere voorschriften voor permanente educatie (NVPE) zijn te downloaden op de website van de NBA.

4Certain B.V. beschikt over elektronische handboeken waarin het kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing is vastgelegd en waaraan door de medewerkers moet worden voldaan.

Back To Top